เกี่ยวกับเรา

ข้อกำหนดด้านการป้องกันการฟอกเงิน

ข้อกำหนด AML ID

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงินและการก่อการร้ายทางการเงินในปี พ.ศ.2549 ของประเทศออสเตรเลีย ไอเอฟเอ็มเทรด จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของคุณก่อนทำการเปิดบัญชีการค้า

ตรวจสอบ ID ด้วย 100 คะแนน

เรากำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ 100 คะแนนของการระบุข้อมูลส่วนตัว เพื่อเป็นการตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณ

เอกสารหลักในการยืนยันตัวตน

 • หนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • บัตรประตัวพร้อมรูปถ่ายที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ
 • สูติบัตร
 • บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารเพิ่มเติมในการยืยันตัวตน

 • ใบแจ้งค่าบริการสาธารณูปโภค (โทรศัพท์, ไฟฟ้า, แก๊ส)
 • ใบแจ้งยอดเงินฝากธนาคารหรือใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
 • เอกสารภาษีที่ออกโดยรัฐ

ข้อกำหนดของเอกสาร

 • แสดงชื่อเต็มและวันเดือนปีเกด
 • ไม่หมดอายุ (และสำหรับหนังสือเดินทาง จะต้องไม่หมดอายุภายใน 3 เดือน)
 • หากเอกสารได้รับการรับรองและมีการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย จะได้รับคะแนนพิเศษเพิ่ม 30 แนน (รวม 100 คะแนน)

ข้อกำหนดของเอกสาร

 • ต้องมีอายุน้อยกว่า 3 เดือน สามารถแสดงเอกสารฉบับเต็มและเงื่อนไขของบริการ เช่น ยอดเงินค้างชำระ หรือยอดเงินที่ได้รับการชำระแล้ว
 • ต้องแสดง ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดที่อยู่ที่ชัดเจน (ไม่ใช่ที่อยู่กล่องไปรษณีย์)
 • ต้องถูกต้องและสามารถตรวจสบได้

โปรดทราบ: เราไม่สามารถรับพิจารณาเอกสารยืนยันตัวตนที่เกิดจากภาพถ่ายหน้าจอ (screenshot) และโปรดใช้สมาร์ทโฟน กล้องดิจิตอล หรือเครื่องสแกนที่มีคุณภาพสูง รวมไปถึงรูปภาพของเอกสารที่ส่งมาต้องมีความชัดเจน